Založit účet Přihlásit se
Metalcom
tel Tel.: +420 326 551 111mail info@metalcom.cz
shopping-cart

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

METALCOM Kutná Hora a.s.
IČ : 61672068

Platnost Všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) prodávajícího sjednané s kupujícím jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jejich platnost se vztahuje na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, ledaže by účastníci uvedli, že pro sjednaný obchodní případ platí jiné výslovně uvedené podmínky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí do odvolání, ukončení jejich platnosti může být provedeno pouze k ultimu kalendářního roku písemným oznámením kupujícímu za účelem stanovení případných změn na další období. 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva na dodávku zboží může být uzavřena na základě písemné objednávky kupujícího, kterou prodávající přijal a rozsah i další podmínky plnění potvrdil na základě objednávky doručením vyhotovené kupní smlouvy kupujícímu. Provedení jakýchkoliv změn oproti objednávce kupujícího prodávajícím nezakládá vznik kupní smlouvy. V takovém případě se jedná o návrh změn a připomínek ke kupní smlouvě předložený prodávajícím kupujícímu a smlouva vznikne až dnem přijetí souhlasného vyjádření kupujícího. 
 2. Kupní smlouva se doručuje kupujícímu elektronickou poštou a má kromě běžných identifikačních údajů o prodávajícím a kupujícím tyto povinné náležitosti:

  1. číslo smlouvy a datum vystavení

  2. údaje o zboží - druh, norma, rozměr, množství, cena

  3. termín dodávky a dodací podmínky

  4. platební podmínky

 3. Nahrazení ekvivalentní normou v údajích o zboží (např. ČSN – DIN – ISO - EN) se nepovažuje za změnu návrhu kupní smlouvy.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo uzavírat kupní smlouvy na dodávky zboží pouze s kupujícími, kteří prodávajícímu předložili v kopii výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby) nebo živnostenské oprávnění (fyzické osoby) a dále osvědčení o daňové registraci.

Kupní cena

 1. Kupní cenou se rozumí cena sjednaná uzavřením kupní smlouvy. O výši kupní ceny je kupující předem informován zpravidla nabídkovým ceníkem prodávajícího nebo při jednání o uzavření kupní smlouvy. Nabídkové kupní ceny jsou uvedeny pro jednotkové množství bez DPH. 
 2. Součástí kupní ceny zboží nejsou zvlášť účtované vratné obaly nebo jiné náklady vzniklé prodávajícímu při plnění dodávky (doprava a pod.), pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

Základní dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle kupní smlouvy ve sjednaném termínu dodávky a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží okamžikem zaplacení jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží. Dodávka zboží se uskuteční dle dodacích podmínek uvedených v kupní smlouvě (zpravidla dle platných doložek INCOTERMS).. 
 2. Zboží dodané podle smlouvy je kupující povinen převzít. Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považují dodací list, je-li plněno prostřednictvím veřejného dopravce též přepravní list s náležitostmi podle přepravního řádu. Na dodacím listu prodávající uvádí údaje o dodaném zboží - druh, norma, rozměr, množství, kupní cena a případně druh, množství a cena obalu.

Přepravní obaly

 1. Prodávající je povinen zabalit zboží a opatřit pro přepravu způsobem obvyklým pro dodávky spojovacího materiálu, aby byla řádně zajištěna ochrana zboží a jeho uchování.
 2. Vratné přepravní obaly se kupujícímu účtují v cenách uvedených na dodacím listu. Tyto je kupující oprávněn prodávajícímu vrátit nejpozději do 30 dnů od převzetí dodávky zboží a fakturovat ke zpětné úhradě ve stejné ceně. Podmínkou je vrácení nepoškozeného přepravního obalu stejného druhu, rozměrů a provedení. Faktura kupujícího za vrácené obaly musí kromě stanovených náležitostí daňového dokladu obsahovat i číslo faktury prodávajícího, kterou byly obaly účtovány při dodání zboží. Splatnost faktury za vrácené obaly je totožná se splatností faktury za dodání zboží prodávajícím. 

Základní platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu v termínu splatnosti dle kupní smlouvy i ostatní oprávněně účtované náklady na základě účetního dokladu (faktury, zálohové faktury) prodávajícího.
 2. Platba je uskutečněna, jestliže uhrazená částka je připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho peněžního ústavu a k jeho volné dispozici, nebo pokud je složena v hotovosti do pokladny prodávajícího.
 3. Je-li kupující v prodlení se zaplacením dlužné částky, je povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1 % (jedna desetina procenta) z dlužné částky denně za dobu prodlení do úplného zaplacení, jestliže prodávající vůči němu takový nárok písemně uplatní. Prodávající je v tomto případě oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv s kupujícím, aniž to znamená porušení smlouvy.

Záruky a odpovědnost za vady zboží

 1. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku 24 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že 
  1. se zbožím baleným v krabicích ložených na paletách bude při dopravě manipulováno tak, aby nedošlo k porušení fixační fólie (případně jiného obalového materiálu)

  2. doprava zboží zákazníkovi bude provedena v krytých dopravních prostředcích

  3. zboží bude skladováno v prostorech chráněných před atmosférickými vlivy

 2. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat množstevní přejímkou dle dodacího listu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho převzetí, tedy od okamžiku, kdy získal možnost faktické kontroly nad dodaným zbožím. Okamžitá množstevní přejímka musí být provedena za účasti přepravce, jestliže tento předává kupujícímu zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní. Kupující provede záznam o stavu vadné zásilky na průvodním dodacím listu pro přepravce i na dodacím listu náležejícím kupujícímu, na němž bude připojen podpis přepravce případně i jeho vyjádření.
 3. Reklamaci je třeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném prodávajícímu nejpozději do 5 dnů po provedení množstevní přejímky dodaného zboží, jestliže se jedná o vady z množství, záměnu druhu zboží nebo zjevné vady jakosti. Jakostní vady zboží nezjištěné množstevní přejímkou je možno reklamovat po dobu záruční lhůty. V protokolu o vadách kupující uvede údaje o specifikaci reklamované dodávky, určení předmětu reklamace a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.
 4. Právo z vad zboží nemůže být přiznáno, jestliže kupující nepodal prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu a v souladu s předchozími ujednáními Všeobecných obchodních podmínek. 

Vyšší moc

 1. V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle na vůli některé ze smluvních stran mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale zabránila některé ze smluvních stran ve splnění závazků ze smlouvy, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření. Těmito „překážkami“ smluvní strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření úřadů, přírodní pohromy, jako požár, povodeň, zemětřesení, úder  blesku, arktické mrazy znemožňující či omezující přepravu zboží apod., dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů a komponentů, dopravní výluky či zpoždění, krádež zboží při přepravě, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností. Smluvní strana, u níž nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazků ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.
 2. Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 30 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit.

Závěrečná ustanovení

 1. Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o smírném vyřešení tohoto sporu, jsou k jeho rozhodnutí s konečnou platností příslušné obecné soudy ČR.
 3. Kupující převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy a z tohoto důvodu není oprávněn domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 4. Právní vztahy vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i záležitosti neřešené ve VOP, se budou řídit českým hmotným právem., zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V Kutné Hoře dne 1.1.2023

Ing. Petr Dubják, obchodní ředitel METALCOM Kutná Hora a.s.